in-logo
Zdravotechnické inštalácie
Zdravotechnické inštalácie
zdravotnicke-3dodávka, montáž a realizácia


  • vodoinštalačné práce
  • rozvodov teplej a studenej vody
  • vodovodné prípojky
  • úpravní vôd
  • drenážne rozvody
  • požiarne hydranty a príslušenstvo
  • technické zariadenie budov zdravotechniky
  • dodávka a montáž zariadzovacích predmetov zdravotechniky
  • zavlažovacích systémov
  • súvisiaca stavebná činnosť